6SH-EXT-K + 6SH-INT – Gareth Ashton Poco Knurled Shower Mixer – Bathroom

Gareth Ashton poco-knurled Poco Knurled Shower Mixer Wall & Basin Mixers

Poco Knurled Shower Mixer – for the Bathroom