6B3-K – Gareth Ashton Poco Knurled High Basin Mixer – Bathroom

Gareth Ashton poco-knurled Poco Knurled High Basin Mixer Wall & Basin Mixers

Poco Knurled High Basin Mixer – for the Bathroom